nám. T. G. Masaryka – 156, 261 01 Příbram I

Knihovna Jana Drdy v Příbrami se v roce 2002 stala, dle zákona 257/2001 Sb., o veřejných knihovnických a informačních službách (knihovní zákon), pověřenou knihovnou pro knihovny příbramského regionu. K naplnění úkolů regionálních funkcí vzniklo oddělení regionálních služeb. Knihovnám, provozovaným obcemi (městy) a zaregistrovaným u Ministerstva kultury ČR, poskytuje níže uvedené služby. Od roku 2006 se podle nové koncepce knihovnictví Středočeského kraje stala knihovna jednou z pěti pověřených knihoven v celém kraji. V současné době je počet obsluhovaných knihoven 159 veřejných knihoven, z toho 15 knihoven profesionálních a 141 knihoven neprofesionálních, plus 3 knihovny jiných sítí.

 • PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST
  Cílem je pomoc při zkvalitnění služeb ve veřejných knihovnách menších měst a obcí; pomoc s administrativním vedením knihovny; informovat o nových trendech z oboru knihovnictví; poskytovat knihovníkům rady a pomoc při zpracování plánů rozvoje, koncepcí a rozborů činnosti; při zpracování projektů do grantových soutěží atd.
 • STATISTIKA KNIHOVNICKÝCH ČINNOSTÍ
  Cílem je ve stanoveném termínu shromáždit úplné statistické údaje (statistický výkaz KULT (MK) V 12-1) o činnosti knihoven. Součástí služby je metodická pomoc knihovnám při shromažďování a evidenci údajů o činnosti knihoven, kontrola a sumarizace dat a jejich předání k celostátnímu využití. Analýzy a vyhodnocování dat za region.
 • VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ SEMINÁŘE A PORADY
  Cílem je zajištění průběžného vzdělávání, informovanosti a zvyšování odbornosti knihovníků. Dle potřeby zajišťovat koordinační porady a odborné semináře na vybraná témata.
 • TVORBA VÝMĚNNÉHO KNIHOVNÍHO FONDU, ZABEZPEČENÍ JEHO DISTRIBUCE A CIRKULACE
  Cílem je zajistit průběžné doplňování vlastních fondů knihoven o doplňující soubory knih, které se budou půjčovat knihovnám na určitou, předem dohodnutou dobu (obvykle na 6 měsíců). Soubory budou obsahovat aktuální a odborně knihovnicky zpracovanou literaturu (tedy včetně pomocného evidenčního aparátu, jako jsou knižní lístky pro evidenci výpůjček). Knihy budou doručovány přímo do knihoven, rovněž jejich vrácení je součástí služby.
 • POMOC PŘI REVIZI A AKTUALIZACI KNIHOVNÍCH FONDŮ
  Cílem je pomoc k zajištění revizí knihovních fondů knihoven tak, jak stanovuje knihovní zákon. Zabezpečit i odbornou pomoc při případné aktualizaci knihovního fondu. Tato časově náročná služba bude poskytována individuálně po vzájemné dohodě mezi knihovnou a ORS.
 • AUTOMATIZACE KNIHOVNICKÝCH ČINNOSTÍ
  Cílem je pomoc knihovnám při výběru vhodné výpočetní techniky a automatizovaných knihovnických programů tak, aby byl náš region kompatibilní.

Otevírací doba – kontakt