I.
Základní ustanovení

V souladu se zřizovací listinou vydává ředitel KJD tento organizační řád. Poslání a základní úkoly knihovny jsou stanoveny ve „Zřizovací listině“ schválené Zastupitelstvem města Příbram usnesením č. 651/2017 ze dne 23. ledna 2017 a podle zákona č.257/2001 v platném znění.

Organizační řád Knihovny Jana Drdy (dále jen KJD) vymezuje:
– organizační strukturu tohoto zařízení,
– zásady řízení,
– vnitřní organizaci jednotlivých organizačních úseků, jejich působnost a vzájemné vztahy,

Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance KJD. Na všechny zaměstnance, kteří pracují pro organizaci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se organizační řád vztahuje jen, pokud je to výslovně stanoveno v uzavřené dohodě.

II.
Postavení a působnost

Dle rozhodnutí městského zastupitelstva města Příbram je Knihovna Jana Drdy příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou s názvem:

KNIHOVNA JANA DRDY
se sídlem NÁM. T. G. MASARYKA 156, PŘÍBRAM I

Knihovna Jana Drdy je samostatnou příspěvkovou organizací. Svými příjmy a výdaji je vázána na rozpočet města Příbram.
Zřizovatelem KJD je Město Příbram.

Hlavní účel zřízení, předmět činnosti a doplňková činnost KJD jsou vymezeny ve zřizovací listině organizace.

III.
Obecné zásady a organizace řízení

Organizační principy:

– V čele KJD je ředitel, který je statutárním orgánem zastupujícím organizaci navenek a jedná jejím jménem. Odpovídá po všech stránkách za chod organizace.
– Ředitel určuje svého statutárního zástupce (zástupce ředitele), který je v době nepřítomnosti ředitele oprávněn činit jménem organizace právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno vnitřním předpisem nebo je to potřebné k zajištění provozu zařízení. Zároveň zástupce ředitele vykonává činnost koordinátora odborného vzdělávání zaměstnanců knihovny.
– Vedoucí zaměstnanci zodpovídají za činnost určených oddělení, hodnotí pravidelně práci svých podřízených. Vedoucí zaměstnanci KJD jsou:
o ředitel
o vedoucí oddělení služeb
o vedoucí oddělení regionálních služeb
o vedoucí ekonomického oddělení

IV.
Organizační struktura Knihovny Jana Drdy

Knihovna Jana Drdy se člení takto:

– ředitel

– Akvizice, zpracování a organizace fondu

– Oddělení služeb (OS)

– Ústřední půjčovna pro dospělé
– Ústřední půjčovna pro děti
– Studovna, aktivity knihovny, propagace
– Pobočka Březové Hory
– Pobočka Škola
– Pobočka Křižák

– Oddělení akvizice, zpracování a organizace fondu (AZOF)

– Oddělení regionálních služeb (ORS)

– Ekonomické oddělení (EO)

Organizační schéma KJD je nedílnou součástí tohoto organizačního řádu. Vyznačuje vnitřní organizační strukturu KJD, ze které vyplývají zásady řízení, vztahy nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých úseků KJD a jejich členění.

V.
Hlavní činnosti a zaměření jednotlivých pracovišť

1.1 Ředitel

V čele KJD je ředitel, který je statutárním orgánem, zastupuje organizaci navenek, jedná jejím jménem v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, v souladu s obecně platnými předpisy a směrnicemi zřizovatele. Ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Příbram, řídí veškerou činnost knihovny a odpovídá za ni Městu Příbram. Podle platných předpisů zodpovídá za:

• odbornou úroveň,
• řádné hospodaření,
• správu majetku.

Ředitel jmenuje a odvolává vedoucí pracovníky.

Jeden z vedoucích pracovníků je pověřen zastupováním ředitele, což je upraveno v písemném jmenování pracovníka.

Ředitel v rámci platných předpisů zejména:

• přijímá pracovníky, jmenuje pracovníky do funkce, stanovuje jejich platy a další příplatky, rozvazuje pracovní poměr s pracovníky,
• vydává organizační řád knihovny, knihovní řád,
• schvaluje plán hlavních úkolů jednotlivých oddělení, rozhoduje o zařazení mimořádných úkolů do plánu knihovny, schvaluje rozpočet,
• kontroluje plnění úkolů v jednotlivých odděleních i knihovny jako celku,
• schvaluje všechna zásadní rozhodnutí, návrhy, změny, zprávy určené jiným organizacím (mimo knihovnu), v určitých konkrétních případech může přenést pravomoc na jiného pracovníka,
• zpracovává a schvaluje projekty do grantových soutěží pro podporu knihovnické činnosti,
• provádí statisticko-rozborovou a metodickou činnost v oboru knihovnictví,
• zastupuje knihovnu ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků,
• navrhuje rozvojové a inovační plány v návaznosti na rozvoj informačních technologií v oboru,
• organizuje a zajišťuje odborné vzdělávání knihovníků,
• podílí se na propagaci knihovny,
• zastupuje knihovnu ve vnějším styku, přijímá návštěvy organizací a institucí,
• odpovídá za řádné zajištění ochrany a bezpečnosti na úseku ochrany zdraví i požární ochrany,
• odpovídá za ostrahu majetku.

Základní úkoly akvizice, zpracování a organizace fondu (AZOF):

• zabezpečuje akvizici knih a ostatních dokumentů (mimo periodik) pro oddělení služeb čtenářů,
• dokumenty eviduje a odborně zpracovává ve smyslu knihovnických normativů a automatizovaného knihovnického systému,
• dbá na celistvost katalogu
• zabezpečuje vyřazení dokumentů z evidence,
• navrhuje systémy třídění dokumentů,
• zajišťuje údržbu a servis automatizovaného knihovnického systému a průběžné proškolování ostatních knihovníků,
• podílí se na propagaci činnosti knihovny.

1. 2 Oddělení služeb

Základní úkoly vedoucí oddělení služeb:

• řídí a organizuje činnost půjčoven, poboček,
• shromažďuje statistická data oddělení služeb (půjčoven, poboček),
• připravuje podklady k vymáhání pohledávek za ztracené či poškozené knihy a další zapůjčené dokumenty,
• podílí se na organizaci odborného vzdělávání knihovníků,
• podílí se na propagaci činnosti knihovny.

Základní úkoly půjčoven a poboček:

• zabezpečují volný přístup ke všem dokumentům, které půjčují prezenčně všem návštěvníkům knihovny a absenčně na základě registrace podléhající registračnímu poplatku,
• provádí veškeré činnosti spojené s automatizovaným výpůjčním protokolem
• shromažďují knihovní fond (knihy a časopisy a další informační materiály a zdroje) a pečují o něj,
• požadavky čtenářů zabezpečují poskytováním knihovnických, bibliografických a informačních služeb,
• navrhují a organizují přednášky, besedy a jiné, např. vzdělávací, kulturní a informační pořady,
• propagují regionální události a významné regionální osobnosti,
• s výjimkou Ústřední půjčovny pro dospělé umožňují přístup k internetu,
• poskytují elektronické informační služby ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb.,
• podílejí se na propagaci činnosti knihovny,
• zajišťují nákup a zpracování periodik (oddělení Studovna a pobočka Křižák),
• zajišťují kopírovací služby (oddělení Studovna a pobočka Křižák).

Další úkoly Studovny, aktivity knihovny a propagace

• koordinuje organizaci kulturních a vzdělávacích akcí v rámci celé knihovny,
• zpracovává články, pozvánky a informace do médií,
• vytváří propagační a reklamní materiály pro KJD a jejich distribuci,
• koordinuje propagaci knihovny ve spolupráci s ostatními odděleními,
• aktualizuje webové stránky KJD ve spolupráci se správcem počítačové sítě a dalšími vedoucími pracovníky,
• zajišťuje ve spolupráci s dalšími odděleními správu sociálních sítí knihovny (např. Facebook, Twitter, Instagram)
• archivuje dokumentaci o činnosti knihovny.

1. 3 Oddělení regionálních služeb

Základní úkoly oddělení regionálních služeb:

• zajišťuje metodické služby pro knihovny Příbramska na základě pověření Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně v rozsahu stanoveném smlouvou.
• podílí se na propagaci činnosti knihovny.

1.4 Ekonomické oddělení

Základní úkoly ekonomického oddělení:

• zabezpečuje ekonomickou, hospodářskou a správní agendu a úkoly personální práce,
• zpracovává, analyzuje a realizuje ekonomické plány a rozpočty knihovny, vede finanční agendu, statistiku a účetní evidenci, provádí ekonomické rozbory a zpracovává statistické výkazy,
• zabezpečuje roční inventarizaci majetku knihovny,
• podle obecně závazných předpisů provádí hospodářské kontroly a kontroly dodržování finanční kázně celé knihovny,
• odpovídá za dodržování mzdových i pracovně právních předpisů,
• zabezpečuje pokladní službu a vyúčtování nákladů na služební cesty,
• podílí se na zpracování projektů do grantových soutěží pro podporu knihovnické činnosti, zpracovává vyúčtování těchto projektů,
• zpracovává a realizuje návrhy na financování organizace z mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů
• zabezpečuje BOZP a PO v organizaci
• zabezpečuje úkoly správy budov, správce sítě, úklidu a zajištění autodopravy.
• zabezpečuje vymáhání pohledávek za ztracené či poškozené knihy a další zapůjčené dokumenty,
• zajišťuje vytváření měsíčních přehledů kopií na jednotlivých odděleních, odpovídá za roční hlášení počtu kopií a za platby autorských poplatků společnosti Dilia,
• zajišťuje provoz a propagaci vydavatelství KJD včetně skladu vydaných knih,
• spisovou a archivní službu organizace,
• zajišťuje a koordinuje pronájmy sálu KJD.

Základní úkoly správy budov:

• zabezpečuje topnou sezónu v budově na nám. T. G. Masaryka 156,
• drobné údržbářské práce a přenášení těžších břemen,
• zabezpečuje správu a ochranu majetku Knihovny Jana Drdy v Příbrami,
• podílí se na autodopravě organizace,
• sjednává opravy v budově a ostatních pobočkách knihovny.

Základní úkoly správy počítačové sítě:

• zajišťuje bezproblémový chod počítačové sítě celé organizace včetně internetu,
• ve spolupráci s vedením knihovny se podílí na její modernizaci,
• ve spolupráci PR tvoří a aktualizuje webové stránky KJD.

Základní úkoly úklidu:

• úklid prostorů knihovny,
• úklid chodníku a dvora (v zimním i letním období).

Základní úkoly autodopravy:

• zajistit rozvoz knih,
• zajistit v případě potřeby odvoz nákupů, pošty a pracovníků.

VI.
Výkon řízení

Ředitel KJD zřizuje tento poradní orgán:

Porada vedoucích pracovníků – svolává ředitel. Pokud se projednávaná problematika bude dotýkat záležitostí v kompetenci odborové organizace KJD, bude účastníkem porady i zástupce této odborové organizace. V případě řešení naléhavého úkolu se svolává mimořádná porada. Z porad je vytvořen zápis, který se do 3 dnů od data porady umístí na interní webové stránky organizace. Vedení předává informace o zásadních hospodářských a organizačních změnách, vedoucí pracovníci informují o provozu jednotlivých oddělení.
Porady oddělení – vedoucí svolávají porady oddělení podle potřeby.

VII.
Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky k organizačnímu řádu jsou vyhrazeny řediteli, který informuje o změnách zřizovatele.

Tento organizační řád nabývá účinnosti a platnosti dnem 1. února 2021 a nabytím své účinností ruší předešlý organizační řád ze dne 1. září 2020 a všechny jeho dodatky.
Přílohou je organizační schéma.

V Příbrami dne: 9. prosince 2020

Zdeňka Šmídová
pověřená řízením Knihovny Jana Drdy