3V souladu se Zřizovací listinou Knihovny Jana Drdy, schválenou Zastupitelstvem města Příbram a podle zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) v platném znění, vydávám tento knihovní řád (dále KŘ).

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna Jana Drdy v Příbrami, evidována jako veřejná knihovna u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 2294/2002 (dále jen jako „Knihovna“) je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) zřízenou za účelem poskytovat veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
Na základě smlouvy se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, o přenesení regionálních funkcí, vykonává činnosti pověřené knihovny (ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., knihovní zákon, v platném znění).
Knihovna je příspěvkovou organizací města Příbram s právní subjektivitou.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům služby dle vymezení ve zřizovací listině a v příslušných ustanoveních knihovního zákona.

2.1 Základní knihovnické a informační služby poskytuje Knihovna bezplatně. Jedná se zejména o tyto služby:
– absenční a prezenční půjčování dokumentů
– meziknihovní služby
– informační služby ústní
– umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má Knihovna bezplatný přístup
– zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy

2.2 Placené služby Knihovna poskytuje v souladu s § 4, odst. 2, 3, 4 knihovního zákona, jedná se např. o tyto služby (viz Ceník):
– zpřístupňování dokumentů z jiných knihoven zprostředkováním jejich rozmnoženin v rámci meziknihovních reprografických služeb
– doručení dokumentů vypůjčených prostřednictvím meziknihovních služeb z jiných knihoven (poštovné a balné)
– meziknihovní služby
– písemné informační služby a rešerše
– tisk z databází a internetu, kopírovací služby
– rezervace vybraných dokumentů, odložení z regálu

2.3 Další služby (placené i neplacené):
– vydávání seznamů větších celků knihovního fondu
– pořádání instruktáží o knihovně a jejích službách
– vydávání letáků a průvodců s informacemi o knihovně a regionu
– cirkulační služby
– www stránky knihovny
– pořádání přednášek, besed, výstav, vzdělávacích programů apod.

2.4 Knihovna je oprávněna požadovat za služby výslovně neoznačené jako bezplatné úhradu do výše stanovené v Ceníku (příloha č. 1 KŘ).

 

II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

Čl. 3
Registrace uživatelů (čtenářů)

3.1 Fyzická či právnická osoba, která chce využívat služby knihovny v plném rozsahu, a to především absenční výpůjční služby, se musí stát registrovaným čtenářem.

3.2 Registrovaným uživatelem (čtenářem) knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu poté, co čtenář vyplní a podepíše vytištěnou čtenářskou přihlášku ověřenou knihovníkem podle osobních dokladů a podepíše prohlášení o registraci čtenáře. Právnická osoba může být čtenářem knihovny za stejných podmínek. Právnická osoba písemně pověří stykem s knihovnou člena statutárního orgánu nebo pracovníka v pracovním poměru.

3.2.1 Registrace se ukončuje vrácením čtenářského průkazu, které dokladuje ústní odvoláním registrace. Registraci je možno ukončit i písemnou formou Ukončení registrace vyznačí Knihovna ve svých dokumentech, tzn. provede anonymizaci osobních údajů čtenáře.

3.3 Čtenářem knihovny se může stát:

3.3.1 Občan ČR po předložení platného občanského průkazu.

3.3.2 Jiný státní příslušník po předložení platného cestovního pasu a povolení k pobytu na území ČR.

3.3.3 Dítě do 15 let, které předloží přihlášku a prohlášení o registraci podepsané rodičem nebo zákonným zástupcem. Zástupci potvrzující přihlášku k registraci přebírají za nezletilého čtenáře veškerou zodpovědnost.

3.3.4 Status „Rodina“ – Knihovna umožňuje tzv. rodinnou registraci, která je určena členům jedné rodiny za zvýhodněný poplatek (viz Ceník). Podmínkou zavedení rodinné průkazky je ustanovení „kmenového“ čtenáře“ a stejné trvalé bydliště všech členů rodiny, z nichž každý je uživatelem knihovny ve smyslu Čl. 3, odst. 3.2 Knihovního řádu. Každý rodinný člen musí vyplnit individuální přihlášku a bude mu vystaven vlastní čtenářský průkaz. Každý z držitelů zodpovídá za své výpůjčky a je povinen dodržovat ustanovení KŘ (bližší informace o rodinné registraci zodpoví knihovník/ice).

3.3.5 Právnická osoba na základě vyplněné čtenářské přihlášky, podepsané jejím statutárním zástupcem a po předložení platného občanského průkazu jejího pracovníka, písemně pověřeného uskutečňováním výpůjček.

3.4 Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá Knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem.

3.5 Základní (povinné) čtenáře v přihlášce:
příjmení – jméno – trvalé bydliště – datum narození. Údaje rodiče nebo zákonného zástupce, pokud je čtenářem osoba nezletilá, jsou v obdobném rozsahu a struktuře.

3.6 Změny údajů je čtenář povinen hlásit knihovně nejpozději do 4 týdnů od jejich změny.

3.7 Knihovna dbá na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho čtenáře, proto před vlastním zápisem provede knihovník podle dostupných osobních údajů ověření v databázi.

3.8 Další (nepovinné) kontaktní údaje čtenáře (pokud je čtenář uvede):
kontaktní adresa čtenáře, další možná spojení na čtenáře (telefon, fax, e-mail a obdobně).

3.9 Knihovna dále o čtenáři zpracovává:

3.9.1 Údaje služební:
údaje o vydaných a zrušených čtenářských průkazech, údaje o tzv. transakcích, tj. uskutečnění objednávky, registrace výpůjčky, její prolongace, odeslané upomínky, resp. poznámky vztahující se k porušení ustanovení KŘ (pouze u aktivních registrací).

3.9.2 Údaje účetní:
údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a knihovnou, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3.10 Uživatel, který neposkytne ke zpracování základní identifikační údaje, může užívat pouze těch služeb knihovny, které jsou poskytovány anonymně, tzn. např. prezenční výpůjční služby; informační služby; reprografické služby; kulturní akce, které jsou organizované pro širokou veřejnost.

3.11 Osobní údaje uživatelů bude Knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou č. 2 tohoto KŘ.

3.12 Knihovna s osobními údaji uživatelů nakládá podle aktuální Směrnice ředitele – Ochrana osobních údajů.

Čl. 4
Registrační poplatky

4.1 Při vystavení čtenářského průkazu nebo obnovení jeho platnosti uhradí čtenář:
– náklady spojené s registrací a evidencí – tzv. registrační poplatek (viz Ceník).

Výše registračního poplatku je stanovena dle nezbytně vynaložených nákladů (knihovní zákon, § 4, odst. 4).

Čl. 5
Čtenářský průkaz

5.1 Každému žadateli může být vystaven pouze jeden čtenářský průkaz, který ho opravňuje využívat všech služeb knihovny.

5.2 Čtenářský průkaz je dokladem čtenáře pro styk s knihovnou. Je nepřenosný na jinou osobu a platí ve všech půjčovnách knihovny v Příbrami.

5.2.1 Předložení cizího průkazu s úmyslem uvést knihovnu v omyl (i s vědomím oprávněného majitele průkazu) může být kvalifikováno jako přestupek proti majetku podle § 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích (ve znění pozdějších předpisů) nebo trestný čin poškozování cizích práv dle § 181 trestního zákoníku .

5.3 Bez čtenářského průkazu lze knihovní dokumenty půjčit pouze po předložení platného osobního dokladu (u dětí se postupuje přiměřeným způsobem).

5.4 Platný průkaz je vydáván na jeden rok po vyplnění formuláře přihlášky, podepsání Prohlášení o registraci a seznámení s podmínkami služeb poskytovaných knihovnou a po ověření základních identifikačních údajů z platného dokladu totožnosti žadatele knihovníkem. Podmínkou vydání čtenářského průkazu je souhlas čtenáře stvrzený podpisem (u nezletilých čtenářů je nutný písemný souhlas zákonného zástupce):
– se záznamem jeho identifikačních údajů v chráněném automatizovaném systému,
– na Prohlášení o registraci čtenáře
– a uhrazením registračního poplatku na dobu následujících 6 nebo 12 měsíců.

5.5 Platnost průkazu může být obnovena na další období (přeregistrace) za stejných podmínek jako v bodě 5.4

5.6 Ztrátu čtenářského průkazu je čtenář povinen ihned ohlásit. Čtenář odpovídá za každé zneužití čtenářského průkazu a také za závazky vůči knihovně vzniklé případným zneužitím jeho čtenářského průkazu do doby, než ohlásí ztrátu průkazu.

5.7 Za vystavení duplikátu ztraceného nebo zničeného čtenářského průkazu zaplatí čtenář poplatek dle Ceníku (příloha č. 1 KŘ).

Čl. 6
Základní práva a povinnosti uživatelů (čtenářů a návštěvníků) knihovny

6.1 Uživatelé (čtenáři) jsou oprávněni využívat služeb knihovny diferencovaně dle statusu čtenáře nebo návštěvníka a jsou povinni řídit se KŘ a respektovat pokyny pracovníků knihovny.

6.2 Uživatelé se musí podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a pro ochranu majetku knihovny. Jsou povinni zachovávat ve všech prostorách knihovny klid a pořádek a neobtěžovat jakýmkoliv způsobem ostatní uživatele a nenarušovat jejich soukromí (nevhodné chování, hluk, nepřiměřené používání mobilních telefonů, fotografování uživatelů bez jejich vědomí a souhlasu, zápach aj.).

6.3 Uživatelům není povoleno v prostorách knihovny kouřit a ve veřejných prostorách knihovny používat mobilní telefony. Do veřejných prostor je zákaz donášet otevřené potraviny a nápoje a cokoliv dalšího, čím by mohl být poškozen knihovní fond nebo obtěžováni ostatní uživatelé.

6.4 Uživatelé nesmí do knihovny vstupovat pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek. Uživatelům postiženým snadno přenosnými a nakažlivými chorobami nebo těm, v jejichž bytě se nakažlivá choroba vyskytla, se dokumenty nepůjčují. Čtenář je povinen tuto skutečnost oznámit a zabezpečit dezinfekci půjčených dokumentů.

6.5 Uživatelé jsou povinni respektovat všechna autorská práva a práva výrobce, stanovená platnými právními předpisy. Nesmí zhotovovat kopie dokumentů a dalších nosičů a využívat je v rozporu s autorským zákonem (zák. č. 121/2001 Sb., ve znění platných předpisů).

6.6 V případě, že je uživatelem narušen pořádek, je knihovník oprávněn vyzvat jej ke klidu nebo v případě neuposlechnutí k opuštění knihovny. Při neuposlechnutí pokynu zajišťuje Knihovna pořádek v součinnosti s městskou policií.

6.7 Jestliže uživatel nedodržuje základní povinnosti, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služby knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

6.8 Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně na adresu knihovny nebo ústně službu konajícímu knihovníkovi.

 

III. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

 Čl. 7
Obecná ustanovení o půjčování

7.1 Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí (výpůjčka).

Čl. 8
Půjčování

8.1 Dokumenty se poskytují v souladu s posláním knihovny. O půjčení dokumentu a jeho způsobu rozhoduje Knihovna.

8.2 Neregistrovaným uživatelům se půjčují dokumenty z knihovního fondu pouze prezenčně, registrovaným čtenářům i absenčně (mimo knihovnu). Pokud Knihovna nemá dokument v svém fondu, může jej čtenáři objednat k půjčení prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z jiných knihoven.

8.3 Absenční výpůjčku lze uskutečnit při splnění těchto podmínek:

8.3.1 uživatel musí mít platný čtenářský průkaz, tj. zaplacený registrační poplatek na příslušné období,

8.3.2 Knihovna nemá vůči němu žádné finanční pohledávky (poplatky z prodlení, nevrácené knihovní jednotky s překročenou výpůjční lhůtou, náhradu škody).

8.4 Čtenář si při půjčování musí knihu nebo jiný dokument prohlédnout a je-li zjevně poškozen, ohlásit to ihned knihovníkovi, jinak nese odpovědnost za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení, a je povinen uhradit KJD náklady na opravu nebo zajistit náhradu tohoto knihovního dokumentu. Čtenář musí chránit vypůjčené knihovní dokumenty
před poškozením, ztrátou, neznehodnocovat je (např.: podtrháváním, vpisováním), nepůjčovat je dalším osobám a je povinen je vrátit do knihovny ve stanovené lhůtě.

8.5 CD hudební a audioknihy může mít čtenář půjčeny nejvýše v počtu 10 ks.

8.6 Čtečky elektronických knih (dále jen čtečky) jsou určeny pro prezenční i absenční půjčování.

8.6.1 Knihovna je oprávněna za absenční výpůjčku čtečky požadovat složení peněžité záruky (jistiny), která je vratná po návratu čtečky za dodržování pravidel používání čteček.

8.6.2 Čtečky si mohou absenčně půjčovat pouze registrovaní uživatelé od 15 let, kteří jsou v knihovně zaregistrováni minimálně 1 rok a nemají vůči knihovně závazky.
Při půjčení čtečky je kromě čtenářského průkazu třeba předložit občanský průkaz.

8.6.3 Pro půjčování čteček elektronických knih jsou určena přesná „Pravidla půjčování a používání čteček elektronických knih“ (viz příloha č. 4 KŘ).

8.7 Jiným knihovnám se půjčují dokumenty z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb v souladu s knihovním zákonem (257/2001 Sb.) a jeho prováděcí vyhláškou vydanou Ministerstvem kultury pod č. 88/2002 Sb. a metodickými pokyny Národní knihovny ČR.

8.7.1 Ustanovení 8.7 neplatí pro půjčování cirkulačních souborů.

8.8 Bibliobox

8.8.1 Uživatel může knihy vrátit i prostřednictvím biblioboxů. Knihy půjčené prostřednictvím meziknihovní služby a ostatní dokumenty jiné než knihy (CD, časopisy apod.) je možno vracet pouze v knihovně.

8.8.2 Knihy vrácené prostřednictvím biblioboxu jsou odečteny nejpozději do dvou pracovních dnů. Knihovna nevydává doklad o vrácení, ani neposílá vyrozumění o odečtení výpůjčky.

8.8.3 Vrácení knih si uživatel ověří nahlédnutím do svého čtenářského konta v on-line katalogu.

8.8.4 Výpůjční lhůta se u nevrácených dokumentů automaticky neprodlužuje. Poškozené nebo neúplné dokumenty Knihovna z konta neodečte. Vrácení knih prostřednictvím biblioboxu nezbavuje uživatele povinnosti uhradit případné smluvní pokuty nebo náhrady za poškození dokumentu.

8.9 Prezenční půjčování:

8.9.1 Půjčování některých druhů dokumentů se omezuje na prostory knihovny, např. z důvodu hrozby nenahraditelné ztráty nebo poškození, obrazové publikace, díla z příruční knihovny a Studovny, dokumenty půjčené meziknihovní výpůjční službou z jiných knihoven, jež stanovily půjčení ve Studovně jako podmínku. Vybrané publikace se půjčují proti podpisu.

8.9.2 Prezenční výpůjčky se kromě půjčoven realizují v oddělení Studovna (čítárna)
– Přístup do Studovny knihovny je povolen i bez čtenářského průkazu.
– Ve Studovně je nutno dodržovat „Provozní řád oddělení Studovna“ (viz příloha č. 5 KŘ).

8.9.3 Prezenční výpůjčky realizované ve speciálním oddělení (Studovně) se evidují v automatizovaném knihovním systému.

8.9.4 Provoz a služby oddělení Studovna jsou stanoveny samostatným „Provozním řádem oddělení Studovna“ (viz příloha č. 5 KŘ).

Čl. 9
Rezervace

9.1 Rezervace je záznam požadavku na dokument, který je aktuálně půjčen.

9.2 Knihovna podle možností a na žádost čtenáře rezervuje, případně si čtenář zadá rezervaci on-line ve svém čtenářském kontu (na webu KJD). Žádá-li stejný dokument najednou více čtenářů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky.

9.3 Rezervační lhůta je 2 týdny. Rezervace dokumentů je placenou službou (viz Ceník).

9.4 O uskutečněné rezervaci je čtenář vyrozuměn písemně, SMS zprávou nebo e-mailem. Čtenářům do 15 let je upozornění o rezervaci zasíláno zdarma.

9.5 Knihovní dokumenty, které mají rezervaci (jsou rezervovány jiným uživatelem), se v on-line přístupu do čtenářského konta nikdy neprodlouží.

9.6 Odložení z regálu – prostřednictví on-line katalogu si mohou čtenáři blokovat (rezervovat) i knihy, které nejsou momentálně půjčené.

9.6.1 Objednané tituly budou připravené k vyzvednutí do dvou pracovních dnů.

9.6.2 O tom, že je kniha připravena k vyzvednutí, dostane čtenář potvrzující zprávu (email).

9.6.3 Odložení z regálu je placenou službou (viz Ceník).

Čl. 10
Výpůjční lhůty a prodlužování

10.1 Výpůjční lhůta pro absenční půjčování (mimo prostory knihovny) je 4 týdny.
– Absenční půjčování speciálních dokumentů (CD, čtečky) má odlišnosti od běžného absenčního půjčování.
– Výpůjční lhůta dokumentů půjčených prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby se řídí pokyny půjčující knihovny.

10.2 Výpůjční lhůta CD a audioknih je 4 týdny a výpůjčku nelze prodloužit.

10.3 Zvukové CD se mohou absenčně půjčovat až po uplynutí 9 měsíců od nabytí knihovnou.

10.4 Výpůjční lhůta může být na žádost čtenáře prodloužena. O prodloužení výpůjční lhůty musí čtenář požádat před jejím uplynutím.

10.4.1 U řádných absenčních výpůjček lze prodloužit výpůjční lhůtu dvakrát (nežádá-li dokument další čtenář), maximálně však na 90 dní.

10.4.2 V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu i po 90 dnech, ale jen po fyzickém předložení dokumentu v knihovně.

10.5 Způsoby prodloužení: osobní návštěvou knihovny, telefonicky, e-mailem na příslušné oddělení (kde je výpůjčka uskutečněna), on-line přihlášením do svého čtenářského konta.

10.5.1 E-mailová žádost musí splňovat požadavky na jednoznačnou identifikaci žadatele = čtenáře. Musí obsahovat: jméno a příjmení čtenáře, číslo čtenářského průkazu, datum narození. Na základě žádosti čtenář obdrží potvrzení knihovny o prodloužení výpůjček dokumentů.

10.6 Prodloužení výpůjčky se obvykle neprovádí, pokud o dokument projevil formou rezervace další uživatel. V případě, že Knihovna upozorní čtenáře, že má čtenář půjčené dokumenty požadované jiným čtenářem prostřednictvím rezervace, je povinen tyto dokumenty bezodkladně vrátit.

10.6.1 Výpůjčku dokumentu, který má rezervaci, nelze on-line přihlášením do svého čtenářského konta prodloužit.

10.7 V individuálních a sporných případech o prodloužení rozhoduje vždy knihovník.

10.8 Čtenář může sledovat stav svých výpůjček ve svém čtenářském kontu v on-line katalogu na internetu (webové stránky knihovny – www.kjd.pb.cz), kde lze výpůjční lhůtu při splnění určitých podmínek prodloužit.

10.9 Při on-line přístupu do čtenářského konta není možno lhůtu prodloužit v případech, kdy již doba poskytování výpůjčky přesáhla 90 dnů, v případě rezervování dokumentů, v případě poskytnutí dokumentů prostřednictvím MVS a v případě, nemá-li čtenář vyřešené finanční závazky ke knihovně.

10.10 Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro výpůjčky absenční, případně žádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty. Výjimečně stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit.

10.11 Připomínka – pokud čtenář projeví zájem, může mu Knihovna zasílat tzv. připomínku – tj. upozornění, že bude končit výpůjční lhůta. Tuto službu lze uskutečnit pouze prostřednictvím e-mailu.

 

IV. DALŠÍ SLUŽBY

Čl. 11
Meziknihovní služby

11.1 Jestliže dokument Knihovna nemá v knihovním fondu, zprostředkuje Knihovna na požádání čtenáře výpůjčku dokumentu prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny v ČR, příp. mezinárodní MVS (dle § 14 knihovního zákona, příslušné vyhlášky Ministerstva kultury a metodických pokynů NK ČR).

11.2 Služba MVS je zpoplatněna (viz Ceník).

11.3 Výpůjční lhůty a režim se řídí ustanoveními půjčující knihovny. Pokud čtenář nedodrží výpůjční lhůtu stanovenou půjčující knihovnou, hradí náklady spojené se smluvní pokutou.

11.4 Čtenář musí převzetí dokumentu potvrdit svým podpisem.

11.5 Výpůjčky MVS lze prodloužit buď osobní návštěvou, telefonicky nebo e-mailem na adresu mvs@kjd.pb.cz (výpůjčky MVS nelze prodloužit ze čtenářského konta).

11.6 Kopie článků nebo části textů může pro svého čtenáře Knihovna objednat z českých knihoven nebo i ze zahraničí. Objednávka kopie odpovídá ustanovením o meziknihovních službách. Čtenář, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen ji používat pouze v souladu s ustanoveními autorského práva a KŘ.

Čl. 12
Reprografické služby a tiskové výstupy

12.1 Reprografické práce se zhotovují jen pro vlastní potřebu uživatele, v souladu s ustanoveními autorského zákona. Za zhotovené kopie účtuje Knihovna cenu dle Ceníku.

12.2 Knihovna odmítne zhotovit kopie, pokud je to v rozporu s právními předpisy. Nelze kopírovat např. hudebniny a normy, a to ani pro vlastní potřebu uživatele.

12.3 Tiskové výstupy z internetu, z provozovaných databází se zhotovují za úhradu (dle Ceníku).

Čl. 13
Bibliograficko-informační služby

13.1 Knihovna poskytuje ústní a písemné informace o domácí i zahraniční literatuře ze všech vědních oborů i metodickou pomoc při vyhledávání potřebné literatury.

13.2 Knihovna zpracovává na požádání rešerše (soupisy literatury). Požadavek na zpracování rešerše je podáván na předepsaném formuláři. Vyplněním formuláře se uživatel/čtenář zavazuje předem zaplatit poplatek za vypracování rešerše dle Ceníku.

Čl. 14
Využívání výpočetní techniky

14.1 Přílohou č. 3 KŘ je „Provozní řád přístupu na veřejný počítač“.

14.2 Počítače umístěné v prostorách určených čtenářům jsou návštěvníkům knihovny volně k dispozici. Způsob práce je přesně vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti. Zprovoznění a vypínání PC provádí knihovník. Je zakázáno připojovat do počítače jakékoliv zařízení do jakéhokoliv rozhraní; výjimku tvoří zařízení uvedená v „Pravidlech přístupu na veřejný počítač“.

14.3 Pro práci uživatelů s výpočetní technikou může Knihovna stanovit časové limity, aby umožnila její využití aktuálnímu počtu zájemců.

14.4 Uživatelé mohou používat výhradně instalovaný software. Je zakázáno nahrávat jakýkoliv jiný software. Výsledky práce s počítačem je možno vytisknout nebo uložit na externí disky s USB.

14.5 Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatní související předpisy).

14.6. Uživatelé nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů.

14.7 Provoz sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů, o kterých uživatele informuje knihovník.

 

V. POSTIHY ZA NEDODRŽENÍ USTANOVENÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

 Čl. 15
Smluvní pokuty za porušení Knihovního řádu

15.1 Smluvní pokuty za prodlení s vrácením dokumentu:

15.1.1 Jestliže čtenář nevrátí dokument půjčený absenčně ve stanovené lhůtě, má právo Knihovna na smluvní pokutu za prodlení s vrácením dokumentu. Výše smluvní pokuty se stanovuje za každý půjčený dokument (knihy, časopisy, CD, čtečky apod.) – viz Ceník.

15.1.2 Povinnost platit smluvní pokutu za prodlení s vrácením dokumentu nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je Knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší (další) výpůjční den.

15.2 Vymáhání nevrácených výpůjček (1., 2., 3. upomínka)

15.2.1 Knihovna vymáhá upomínkami vrácení dokumentů půjčených absenčně. Po třech bezvýsledných upomínkách následuje doporučený dopis, který je předžalobní výzvou. Pokud čtenář nevrátí dokument, případně neuhradí své závazky knihovně po zaslání předžalobní výzvy ve stanovené lhůtě, bude nárok vymáhán právní cestou.

15.2.2 Upomínky jsou čtenářům zasílány poštou (SMS zprávou, e-mailem). K tomu Knihovna využívá evidované osobní údaje dobrovolně sdělené při registraci. Knihovna neodpovídá za nedoručení upomínek, čtenář je povinen zaplatit pokutu odpovídající době, po kterou měl vypůjčené dokumenty neoprávněně. Za aktuálnost údajů čtenáře odpovídá čtenář sám. Jakákoliv písemnost se má za doručenou, pokud je doručována na adresu uvedenou čtenářem.

15.3 Do vypořádání pohledávek má Knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

15.4 Za ztrátu čtenářského průkazu a vystavení duplikátu je povinen čtenář zaplatit smluvní pokutu (viz Ceník).

Čl. 16
Ztráty a náhrady dokumentů

16.1 Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu (včetně obalu nebo čárového kódu; viz bod 8.4 KŘ).

16.2 Čtenář je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností. Náhrada škody nevylučuje uplatnění smluvní pokuty, pokud to ujednání o smluvních pokutách výslovně nevylučuje.

16.3 Při poškození, zničení nebo ztrátě dokumentu se požadují tyto náhrady:

16.3.1 Uvedení do původního stavu dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a ve vazbě přiměřeně stejné kvality.

16.3.2 Jestliže náhrada podle předcházejícího bodu není možná nebo účelná, může Knihovna dohodnout s uživatelem náhradu formou dodání jiného vydání dokumentu, případně i jiného dokumentu přinejmenším stejné ceny

16.3.3 Jestliže náhrada není možná bodle bodů 16.3.1 ani 16.3.2, může Knihovna požadovat finanční náhradu, která se skládá z těchto položek:
a) trojnásobek pořizovací ceny dokumentu
b) paušální náhrada nákladů na knihovnické zpracování náhradního dokumentu (manipulační poplatek) viz ceník.

16.4 Při postupu podle bodu 16.3.1 a 16.3.2 je Knihovna oprávněna žádat náhradu v hodnotě celého dokumentu, i když se způsobená škoda týkala jen části dokumentu (např. ztráta jednoho svazku z vícesvazkového dokumentu).

16.5 Při náhradě podle bodu 16.3.3 se vybírá manipulační poplatek za úkony spojené v knihovně s likvidací způsobené škody (administrativní agenda, bibliografické zjišťování atd.) za každý jeden dokument.

16.6 Při poškození AV médií, které způsobí jejich nepoužitelnost, postupuje Knihovna vůči čtenáři jako při ztrátě dokumentu.

16.7 V případě poškození, ztráty nebo odcizení čtečky je uživatel povinen zaplatit její plnou pořizovací hodnotu. Pokud čtenář poškodí nebo nevrátí příslušenství čtečky, bude postupováno stejně jako v případě odcizení čtečky (viz příloha č.4 KŘ).

16.8 Za poškození čárového kódu platí čtenář smluvní pokutu (viz Ceník).

16.9 Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má Knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

Čl. 17
Náhrada všeobecných škod

17.1 Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů.

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 18

18.1 Výjimky z knihovního řádu povoluje ředitel knihovny, vedoucí oddělení služeb nebo knihovník.

18.2 Výjimky udělované knihovníkem se vztahují k běžnému provozu a aktuálnímu stavu čtenářského konta a jsou jednorázové a krátkodobé. Výjimky udělované knihovníkem nemusí být písemně zaznamenány.

18.3 Výjimky udělované vedoucím oddělení služeb a ředitelem knihovny jsou nad rámec předchozích výjimek. Musí být sjednány písemně, podepsané všemi zúčastněnými stranami a stávají se součástí přihlašovacího formuláře čtenáře po dobu platnosti výjimky.

 

VII. DOPLŇKY A PŘÍLOHY KNIHOVNÍHO ŘÁDU

Čl. 19

19.1 Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy:

1. Ceník Knihovny Jana Drdy
2. Poučení o ochraně osobních údajů
3. Provozní řád přístupu na veřejný počítač
4. Pravidla pro půjčování a používání čteček elektronických knih
5. Provozní řád oddělení Studovna
6. Přehled oddělení a poboček
7. Přehled legislativních norem

19.2 Podle potřeby jsou k tomuto Knihovnímu řádu vydávány další dodatky a přílohy.

19.3. Knihovna je oprávněna jednostranně měnit Knihovní řád a přílohy v něm obsažené.

 

VIII. ÚČINNOST

Tento knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021 a současně se ruší knihovní řád vydaný 1. června 2020.
Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

V Příbrami 9. prosince 2020

Zdeňka Šmídová
pověřená řízením

Příloha č. 1 Knihovního řádu

CENÍK

Registrační čtenářské poplatky
(Poplatky se platí předem)

ČTENÁŘI pololetně v Kč ročně v Kč
Čtenář do 15 let (děti) 75 150
Čtenář od 15 let (dospělí, právnická osoba) 125 250
Čtenáři od 65 do 80 let 75 150
Rodinná kmenová registrace
– každý další člen domácnosti
x
x
250
40
Čtenáři s průkazem ZTP nebo s potvrzenou žádostí o sociální slevu nebo dobrovolníci se smlouvou x 40
Čtenáři nad 80 let x 40

Výpůjční služby- absenční

Výpůjčky knih, periodik, CD, audioknih zdarma
Čtečky elektronických knih – jistina (příl. č. 4 KR) 200 Kč
Rezervace vybraného dokumentu (knihy, časopisu, čtečky atd.)
– dospělí čtenáři
10 Kč

Další služby

Meziknihovní výpůjční služby (poštovné, balné) – za každý dokument (1 titul) 70 Kč
Písemné informační služby a rešerše (za hodinu) 200 Kč
Jednorázový uživatel při použití počítače 20 Kč
Dodání kopií článků (textů) – cenu ovlivňuje rozsah kopií a ceny dodávající knihovny smluvně

Tisk z databází, internetu, kopírování atd.

A4 – černobíle-text 1 strana 2 Kč
A4 – černobíle-foto 1 strana 3 Kč
A4 – barevně 1 strana 15 Kč
A3 – barevně 1 strana 30 Kč

Skenování

A4 1 strana 2 Kč
A3 1 strana 3 Kč
Vytvoření elektronického dokumentu ze skenovaných stran 15 Kč

Přepis drobného textu (1 strana):

– do formátu A5 20 Kč + cena za tisk
– do formátu A4 40 Kč + cena za tisk
WI-FI – bezdrátové připojení v prostorách knihovny na náměstí T. G. M. 156 zdarma

PŘESTUPKY PROTI KNIHOVNÍMU ŘÁDU

Smluvní pokuty a poplatky z prodlení s vrácením dokumentu (KŘ čl. 10)
Upomínky se účtují za každý jednotlivý dokument (titul knihy, časopisu, apod.)

Upomínky DOSPĚLÍ DĚTI
1. upomínka (ihned po uplynutí výpůjční lhůty) 10 Kč + poštovné 5 Kč + poštovné
2. upomínka (14 dní po uplynutí výp. lhůty) 30 Kč + poštovné 15 Kč + poštovné
3. upomínka (28 dní po uplynutí výp. lhůty) 50 Kč + poštovné 30 Kč + poštovné
Doporučený dopis – předžalobní výzva 500 Kč 350 Kč

Ztráty a náhrady (KŘ Čl. 16):

Ztráta čtenářského průkazu 20 Kč
Ztráta dokumentu (knihy,časopisu, AV media, čtečky) se řídí ustanovením Čl. 16 Knihovního řádu
Ztráta čtečky elektronických knih = hradí se plná pořizovací cena
Smluvní pokuty za znehodnocené knihovnické zpracování v případě náhrady dokumentu (viz KŘ Čl.16)
knihy (za každý svazek), CD, (audioknihy) 200 Kč
časopisy (za 1 číslo) 30 Kč
poškození čárového kódu nebo RFID tagu v dokumentu 20 Kč

Ostatní služby

Zažehlování motivů na trička
formát A4 100
formát A3 150
tričko 85
Výroba placek, magnetek
Do 20 kusů 15
21 až 100 kusů 13
101 až 500 kusů 10
Kroužková vazba
hřbet Relido 9
desky Relido 25
hřbet 5 15
hřbet 6 17
hřbet 8 19
hřbet 10 21
hřbet 12,5 23
hřbet 14 25
hřbet 16 27
hřbet 19 30

Tento ceník je platný od 1. září 2023.
Ruší se ceník ze dne 1. ledna 2021.

Zdeňka Šmídová
pověřená řízením

 

Příloha č. 2 Knihovního řádu

POUČENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Knihovna Jana Drdy (dále jen „Knihovna“) je správcem osobních údajů uživatelů knihovny. Zpracovává osobní údaje v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v Knihovním řádu. Nakládání s osobními údaji reflektuje požadavky vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, které vešlo v účinnost 25. 5. 2018.

Jaké osobní údaje čtenářů Knihovna shromažďuje
Práva a povinnosti knihovny i uživatelů upravuje Knihovní řád. Služby knihovny může využívat každý. Některé však může Knihovna poskytovat pouze konkrétnímu člověku, a proto potřebuje znát jeho osobní údaje. Adresné služby (půjčování dokumentů mimo knihovnu, rezervace, historie výpůjček) nabízíme registrovaným čtenářům na základě vyplněné přihlášky. V přihlášce potřebujeme uvést jméno a příjmení, datum narození a adresu. V případě dětí do 15 let potřebujeme stejné údaje od jejich zákonného zástupce. Tyto údaje jsou zpracovávány zejména z důvodu ochrany knihovního fondu.
Pro efektivnější komunikaci se čtenáři (např. pro informování o splněné rezervaci, pro zaslání připomínky s výzvou o prodloužení výpůjček) používáme další kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo).
Knihovna dále zpracovává údaj o tom, že je čtenář držitelem ZTP nebo je klientem Centra sociálních služeb v případě, že si čtenář přeje čerpat výhody s tím spojené.
Knihovna uchovává historii výpůjček a záznamy o použití čtenářského průkazu a pohybu knihovní jednotky pro případ řešení sporných situací i pro přehled čtenáře o jeho čtenářské historii. V případě, že si čtenář nepřeje historii výpůjček uchovávat, může osobně požádat v knihovně o její smazání.
Na základě těchto znalostí můžeme například čtenářům sdělovat informace o jejich výpůjčkách knih v minulosti, ale používáme je i při nákupu nových dokumentů.

Záznamy z kamerového systému
Knihovna je vybavena monitorovacím kamerovým systémem, který zajišťuje lepší bezpečnost prostor KJD. Takové prostory jsou označeny piktogramem kamery.

Čtenářské konto
Na webových stránkách v on-line katalogu najdete po přihlášení (číslo čtenáře a PIN) své čtenářské konto a přehled osobních údajů, které o vás Knihovna uchovává.
Čtenářské konto nabízí nejen výpis údajů o osobě (identifikační a kontaktní údaje), ale také přehled aktuálních výpůjček, historii výpůjček, platební údaje včetně historie plateb, informace o rezervacích.
Čtenář má právo požádat si o přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných knihovnou, tento výpis může získat i v elektronické podobě. Výpis poskytneme do jednoho měsíce po obdržení žádosti a potřebném ověření totožnosti žadatele.
Knihovna se snaží udržovat uchovávané osobní údaje aktuální, při osobním prodlužování platnosti čtenářského průkazu se proto na jejich aktuálnost ptá. Prosíme čtenáře, aby změnu osobních údajů oznámili knihovně při nejbližší osobní návštěvě. Některé osobní údaje si čtenáři mohou sami upravit ve svém čtenářském kontě (e-mail, telefon).
Upozorňujeme, že některé zprávy Knihovna zasílá pouze elektronicky. Jde například o upozornění na blížící se konec výpůjční lhůty. Tyto zprávy vám tedy můžeme odesílat, pouze máme-li váš správný e-mail.

Jak dlouho údaje uchováváme
Údaje uchováváme po dobu platnosti čtenářského průkazu, prodlouženou o tři roky. Během těchto tří let má tak čtenář možnost si členství jednoduše obnovit, aniž by přišel o historii svých výpůjček.
Po uplynutí této doby údaje Knihovna anonymizuje, což znamená, že smaže všechny údaje, na základě kterých je možné čtenáře identifikovat, a zbylé údaje tak není možné k němu přiřadit. Knihovna takto anonymizované údaje však může dále využívat pro statistické účely. O anonymizaci může čtenář požádat i dříve, pokud si již nepřeje využívat služeb knihovny a nemá vůči knihovně žádný dluh. Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu.
Údaje o peněžitých transakcích mezi KJD a čtenářem uchováváme po dobu 5 let.
Údaje z kamerového systému Knihovna uchovává 7 dnů od pořízení záznamu.

Zabezpečení osobních údajů
Knihovna zpracovává osobní údaje svých registrovaných uživatelů v knihovním systému Tritius. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv. Server knihovny je umístěn na nepřístupném a zabezpečeném místě. Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky. Přístup je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi v rámci svých pracovních úkolů pracují.
Osobní údaje předáváme advokátní kanceláři za účelem vymáhání pohledávek, na to je však případný dlužník vždy s dostatečným předstihem upozorněn. Osobní údaje, které Knihovna zpracovává elektronicky, může na výslovnou žádost čtenáře a po ověření jeho totožnosti poslat jiné osobě podle čtenářova přání.
Knihovna spravované údaje zabezpečuje, k bezpečnosti však můžete přispět i vy svým odpovědným chováním. Nepůjčujte čtenářský průkaz dalším osobám, přihlásit se do knihovny může každý. Nesdělujte přihlašovací údaje k čtenářskému online kontu dalším osobám.

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.
Dohled nad dodržováním Nařízení má Úřad pro ochranu osobních údajů, na který je možné se obrátit v případě stížnosti, dotazu nebo prošetření nejasností. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: knihovna@kjd.pb.cz .

Toto poučení nabývá účinnosti 1. ledna 2021.
Ruší se poučení ze dne 25. května 2018

Zdeňka Šmídová
pověřená řízením

 

Příloha č. 3 Knihovního řádu

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍSTUPU NA VEŘEJNÝ POČÍTAČ

1. Uživatel počítače v Knihovně Jana Drdy v Příbrami (dále „Knihovna“) je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jeho ustanovení.

2. Počítače jsou přístupné registrovaným čtenářům knihovny i jednorázovým neregistrovaným uživatelům v prostorách hlavní budovy a na pobočkách knihovny v otevírací době pro veřejnost.

3. V Ústřední půjčovně pro dospělé lze využívat počítače pouze v režimu on-line katalogu (nelze využívat k přístupu na internet).

4. Služby internetu mohou v knihovně využívat všichni návštěvníci zdarma.

5. Uživatel musí ovládat základy práce na počítači a základní principy práce s internetem.

6. U počítačů je zakázána konzumace jídla i pití.

7. Uživatelé nesmí navštěvovat prostory knihovny a informačního centra pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek.

8. Registrovaný uživatel je povinen předložit před použitím počítače platný čtenářský průkaz.

9. Neregistrovaný návštěvník, pokud chce využít veřejný počítač, předloží osobní doklad a pracovník knihovny zaznamená základní osobní údaj (pouze jméno, příjmení). Tyto záznamy jsou v knihovně uchovávány 1 rok z důvodu ochrany majetku a pro statistické účely. Poté jsou skartovány. Za registraci tohoto návštěvníka se účtuje administrativní poplatek ve výši 20 Kč.

10. Registrovaní čtenáři mají přednost před neregistrovanými uživateli v případě, že jsou počítače obsazeny.

11. Uživatel si může předem objednat užívání veřejného počítače osobně nebo telefonicky na číslech příslušných oddělení. Doba prodlení je maximálně 10 minut.

12. Uživatel může používat pouze nainstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu, měnit nastavený software nebo restartovat počítač.

13. Případný výpadek sítě nebo jiné nestandardní chování počítače je uživatel povinen bez prodlení ohlásit pracovníkovi knihovny.

14. Informace a soubory získané při práci s internetem si může uživatel nahrávat pouze na externí disky s USB a to pro vlastní potřebu. Je povinen s nimi nakládat podle ustanovení autorského zákona.

15. Informace získané z internetu je možno vytisknout za poplatek, stanovený Ceníkem knihovny (příloha č. 1 KŘ).

16. Uživatel nesmí navštěvovat stránky s erotickou, pornografickou, rasistickou nebo fašistickou tematikou.

17. Je zakázáno provozování počítačových her. Výjimku lze udělit pouze v odděleních pro děti, kde hraní a druh hry povoluje knihovnice (knihovník).

18. U jednoho počítače mohou pracovat zároveň nejvýše 2 uživatelé. Uživatel má právo pracovat na počítači nepřetržitě 30 minut. Tato doba může být prodloužena pouze v případě, že na počítač nečeká další zájemce.

19. Uživatel musí dbát pokynů pracovníků knihovny konajících službu v příslušném oddělení.

20. Uživatel ve vlastním zájmu dbá na ochranu svých osobních údajů. Při odchodu od počítače se odhlásí od svých zabezpečených stránek.

21. Knihovna Jana Drdy nenese odpovědnost za informace a data získaná ze sítě internet.

22. V případě porušení některého z ustanovení tohoto řádu může pracovník knihovny uživateli přístup k veřejnému počítači zakázat.

23. V případě prokazatelného poškození zařízení nebo softwaru je uživatel povinen nahradit škodu v plné výši.

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. července 2018.
Ruší se Provozní řád pro práci na internetu ze dne 1. října 2013

Zdeňka Šmídová
pověřená řízením

 

Příloha č. 4 Knihovního řádu

PRAVIDLA PŮJČOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ČTEČEK ELEKTRONICKÝCH KNIH

1. Čtečky elektronických knih (dále „čtečky“) jsou určeny k absenčnímu i prezenčnímu půjčování.

2. Čtečky půjčuje Ústřední půjčovna pro dospělé čtenáře, nám. T. G. Masaryka 156, Příbram 1 a pobočka Křižák, Čechovská 112, Příbram 8.

3. Knihovna vyžaduje za absenční výpůjčku čtečky složení vratné peněžité záruky (jistiny) 200 Kč, která je vratná po návratu čtečky a při dodržení pravidel používání čteček elektronických knih.

4. Čtečky si mohou absenčně půjčovat pouze registrovaní uživatelé od 15 let, kteří jsou v knihovně zaregistrováni minimálně 1 rok a nemají vůči knihovně závazky.

5. Výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 4 týdny s možností prodloužit tuto výpůjční lhůtu.

6. V případě nevrácení čtečky v řádné výpůjční lhůtě budou čtenáři zasílány upomínky dle čl. 15 KŘ a účtován sankční poplatek dle Ceníku (příloha č..1 KŘ)

7. Čtečka je půjčována pouze s elektronickými knihami, jejichž obsah představuje volné dílo z hlediska autorských práv (seznam titulů půjčovaných na čtečkách najdete na www.kjd.pb.cz). Za neoprávněné využití autorsky chráněného díla odpovídá uživatel.

8. Čtečka je půjčována včetně příslušenství (USB kabelu, obalu, příručky). Uživatel je povinen vrátit čtečku včetně uvedeného příslušenství nabitou. Není-li čtečka nabitá, nelze ji přijmout k vrácení.

9. Uživatel nesmí měnit nastavení čtečky.

10. Uživatel je povinen dbát na to, aby čtečka nebyla poškozena a aby nedošlo k její ztrátě či odcizení.

11. V případě poškození, ztráty nebo odcizení čtečky je uživatel povinen zaplatit její plnou pořizovací cenu. Pokud čtenář poškodí nebo nevrátí příslušenství čtečky, bude postupováno stejně jako v případě čtečky.

12. V obou případech náhrady bude sepsána dohoda o finanční náhradě, která bude vyúčtována proti složené jistině.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. ledna 2021.
Ruší se Pravidla používání čteček elektronických knih ze dne 1. července 2018.

Zdeňka Šmídová
pověřená řízením

 

Příloha č. 5 Knihovního řádu

PROVOZNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD STUDOVNY

1. Návštěvník (uživatel) Studovny v Knihovně Jana Drdy v Příbrami (dále „Studovna“) je povinen seznámit se s tímto řádem a dodržovat jeho ustanovení.

2. Pro přístup do Studovny není nutná registrace, tj. přístup je volný (i bez čtenářského průkazu).

3. Při používání počítačů se návštěvníci řídí „Provozním řádem přístupu na veřejný počítač“, tj. registrovaný čtenář musí předložit čtenářský průkaz a neregistrovaný návštěvník musí předložit osobní doklad a pracovník knihovny zaznamená osobní údaje (podrobnosti viz příloha č. 3 KŘ).

4. Pro prezenční půjčování dokumentů Studovny platí ustanovení stejně jako v bodě 3.

5. Uživatelé jsou povinni chovat se ve Studovně tiše a ohleduplně k ostatním návštěvníkům a řídit se písemnými informačními pokyny i pokyny pracovníků knihovny.

6. Do prostoru Studovny je zákaz vstupu s otevřenými potravinami a tekutinami i zákaz vstupu se zvířaty.

7. Studovna je specializované pracoviště knihovny a nejzákladnější služby jsou:
– zajištění meziknihovních služeb
– čítárna novin a časopisů
– zpracovávání rešerší
– bibliograficko-informační služby
– reprografické služby
– veřejný internet
– Wi-Fi připojení

8. Uživatel má právo využívat ve Studovně volně přístupné fondy (např. příruční knihovnu, vyložené noviny a časopisy).

9. Uživatel má právo zde studovat dokumenty z knihovních fondů knihovny.

10. Uživatel má právo studovat ve Studovně dokumenty, které si vypůjčil z jiných knihoven, nebo vlastní tištěné a rozmnožené materiály nebo jejich reprodukce.

11. Uživatel může ke zpracování a reprodukci textů pro vlastní potřebu užívat jen takových prostředků, které nenarušují klid ve Studovně.

12. Přenosné elektrické přístroje pro práci s textem je možno používat pouze se souhlasem pracovníka vykonávajícího službu. Větší rozsah odběru proudu z elektrické rozvodné sítě lze povolit jen výjimečně. Povolení uděluje službu konající knihovník.

13. Uživatel má právo užívat jen jedno pracovní místo; pokud mu bylo místo stanoveno pracovníkem knihovny, je povinen toto přidělení respektovat.

14. Uživatel, který studuje díla z knihovního fondu Knihovny Jana Drdy, má nárok na přednostní přidělení místa.

15. Jestliže jsou ve Studovně obsazena všechna místa, nemůže se zde uživatel zdržovat a čekat na uvolnění místa.

16. Stejně není dovoleno, aby čtenář rezervoval místo pro jiného nepřítomného uživatele.

17. „Národní digitální knihovna – Díla nedostupná na trhu“ (dále jen „NDK-DNNT“) – tuto službu umožňuje knihovna na základě licenční smlouvy mezi Národní knihovnou ČR a kolektivními správci DILIA a OOA-S.
– Uživatel je oprávněn zobrazené dokumenty pouze číst, využívat jejich obsah pro svou vlastní osobní potřebu, pro studijní, vyučovací a výzkumné účely (včetně pro citování).
– Rozmnožování zobrazených dokumentů, tj. jejich tisk, ukládání na USB či jiná paměťová média nebo rozmnožování jiným způsobem (např. prostřednictvím mobilního telefonu, fotoaparátu) není povoleno.
– Při práci s NDK-DNNT není přípustné využívat různé formy robotů či jiné nástroje pro automatické stahování obsahu. Registrovaným uživatelům, kteří budou při vyhledávání, prohlížení či ukládání dat z licencovaných zdrojů využívat nestandardní nástroje, může být přístup pozastaven, případně odmítnut.
– Podmínkou přístupu ke službě NDK-DNNT je přihlášení registrovaného uživatele zadáním přihlašovacích údajů.
– Dojde-li ze strany registrovaného uživatele k porušení podmínek poskytování služby NDK_DNNT, knihovna je zavázána na odůvodněnou písemnou výzvu Národní knihovny poskytnout kolektivnímu správci a Národní knihovně součinnost při zjišťování totožnosti registrovaného čtenáře, který porušení podmínek vyvolal.
– Knihovna uchovává identifikační údaje registrovaného uživatele po dobu 1 kalendářního roku následujícího po ukončení jeho registrace.
– Národní knihovna ČR zpracovává a uchovává osobní údaje registrovaného uživatele v souvislosti s využitím služby NDK-DNNT po dobu 1 kalendářního roku následujícího po využití služby. Jedná se o identifikační údaje, relace připojení, historie přihlášení a logy. 

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 1. března 2023.
Ruší se Provozní a výpůjční řád Studovny ze dne 1. července 2018.

Zdeňka Šmídová
pověřená řízením

 

Příloha č. 6 Knihovního řádu

PŘEHLED ODDĚLENÍ A POBOČEK

Kontaktní adresa (ředitelství):
Knihovna Jana Drdy
náměstí T. G. Masaryka 156
261 01 Příbram 1

Telefon: +420 318 626 486
E-mail: knihovna@kjd.pb.cz
IČ: 00068179
Bankovní účet: 8133211/0100
URL: www.kjd.pb.cz

Hlavní budova – nám. T. G. Masaryka 156, Příbram 1:
Ústřední půjčovna pro dospělé (tel.: 326 551 478; pujcovna@kjd.pb.cz)
Ústřední půjčovna pro děti (tel.: 326 551 474; detske@kjd.pb.cz)
Studovna (tel.: 326 551 471; studovna@kjd.pb.cz, mvs@kjd.pb.cz)

Pobočka Křižák
Čechovská 112, 261 01 Příbram 8 (tel.: 318 621 909; krizak@kjd.pb.cz)

Pobočka Škola
Školní 75, 261 01 Příbram 8 (tel.: 318 625 555; skola@kjd.pb.cz)

Pobočka Březové Hory
Husova 257, 261 01 Příbram 6 (tel.: 318 623 975; bhory@kjd.pb.cz)

Úplný přehled provozní doby a kontaktů je na webových stránkách knihovny.
Přehled je zpracován k datu 1. září 2020.

Zdeňka Šmídová
pověřená řízením

Příloha č. 7 Knihovního řádu

PŘEHLED LEGISLATIVNÍCH NOREM (V PLATNÉM ZNĚNÍ)

1. Zákon č. 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

2. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, čl. 17, v platném znění.

3. Vyhláška Ministerstva kultury ČR č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

4. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

5. Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

6. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

7. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

8. Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon).

9. Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

10. Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích.

Další zákony a doporučení pro činnost knihoven: https://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod

Přehled je zpracován k datu 31. července 2020.

Zdeňka Šmídová
pověřená řízením