Kde se nachází Knihovna Jana Drdy?

Za hlavní sídlo Knihovny Jana Drdy (dále KJD) považujeme budovu na náměstí T. G. Masaryka č. 156 v Příbrami I.
KJD má 3 pobočky:
– v Příbrami VIII pod názvem pobočka Křižák (půjčovna pouze pro dospělé);
– v Příbrami VIII pod názvem pobočka Škola v Základní škole Školní (půjčovna pouze pro děti)
– v Příbrami VI pod názvem pobočka Březové Hory (půjčovna pro děti i dospělé)

Jak se stát čtenářem knihovny?

Čtenářský průkaz může získat každý, kdo splní ustanovení Knihovního řádu. Je nutné navštívit osobně některou půjčovnu, vyplnit přihlášku a zaplatit roční nebo půlroční registrační poplatek. Za čtenáře do 15 let (děti) přebírají odpovědnost jejich rodiče (popřípadě jejich zákonní zástupci) a ti podepisují přihlášku, kterou dítě předloží v knihovně. Jsme moc rádi, když první návštěvu v knihovně uskuteční s dítětem i rodič. Čtenářský průkaz je nepřenosný na jinou osobu a je platný pro všechna oddělení KJD.

Co je rodinná průkazka?

Knihovna umožňuje tzv. rodinnou registraci, která je určena členům jedné rodiny za zvýhodněný poplatek. Podmínkou zavedení rodinné průkazky je ustanovení „kmenového“ čtenáře a prokazatelně stejné bydliště všech členů rodiny, z nichž každý je registrovaným uživatelem knihovny. Každý rodinný člen musí vyplnit individuální přihlášku a bude mu vystaven vlastní čtenářský průkaz. Každý z držitelů zodpovídá za své výpůjčky a je povinen dodržovat ustanovení Knihovního řádu (podrobné informace se dozvíte přímo v knihovně).

Jaké jsou základní povinnosti čtenáře knihovny?

– seznámit se s knihovním řádem a respektovat všechna jeho ustanovení
– seznámit se s ceníkem za poskytované služby
– dodržovat výpůjční lhůty
– nést plnou zodpovědnost za zapůjčené dokumenty a za případné škody

Co je knihovní fond?

Knihovní fond je souhrnný název pro všechny typy dokumentů (knihovních jednotek) připravených k půjčování. Příklad: knihy, periodika (časopisy), CD (zvukové dokumenty), elektronické dokumenty.
KJD je veřejná univerzální knihovna a to znamená, že ve svých knihovních fondech soustřeďuje literaturu všech druhů, oborů a žánrů.

Jak hledat informace o tomto knihovním fondu?

Dokumenty (knihovní jednotky) si můžete vybírat prostřednictvím on-line katalogu na internetu (Tritius) nebo ve volném výběru přímo v knihovně (vzhledem k malé kapacitě místa v půjčovnách máme některé dokumenty ve skladu, takže je nutné o zapůjčení požádat knihovníka). Některé knihovní jednotky mají omezení pro absenční půjčování (tj. půjčování domů).

Jakým způsobem seženu knihu, kterou nemáte?

Pokud nemáme knihu (ale i jiný dokument) v našem knihovním fondu, zprostředkujeme půjčení z jiné knihovny. Tuto službu nazýváme „meziknihovní výpůjční služba“ (MVS) a služba je zpoplatněna.

Co mám dělat, když jsem ztratil(a) čtenářský průkaz?

Pokud jste ztratil(a) čtenářský průkaz, je potřeba jej zablokovat a ochránit tak před případným zneužitím. Ztrátu čtenářského průkazu můžete nahlásit osobně v knihovně, telefonicky (viz kontakty na webu) nebo emailem na adresu knihovna@kjd.pb.cz. POZOR – pro identifikaci a vyhledání čtenářského záznamu je potřeba uvést vaše jméno, příjmení, datum narození a adresu a také všechna ODDĚLENÍ, kde máte výpůjčku. Vydání nového průkazu stojí 20 Kč.

Na jak dlouho si lze půjčit knihy a časopisy?

Výpůjční lhůta knih, časopisů (i CD) je 4 týdny. Výpůjční lhůta čteček elektronických knih je 14 dní.

Mohu si výpůjčky prodloužit? A jakým způsobem?

Prodloužení výpůjční lhůty se provádí osobně v půjčovně nebo prostřednictvím čtenářského konta (pomocí internetu), také telefonicky nebo emailem. Výpůjční lhůtu si může čtenář prodloužit dvakrát (učiní-li tak před jejím uplynutím a nežádá-li dílo další čtenář). POZOR ve čtenářských kontech – po devadesáti výpůjčních dnech se výpůjčka dokumentu neprodlouží. Neprodlouží se ani výpůjční lhůta rezervovaných knižních titulů a audioknih.

Půjčujete domů CD-ROM samostatně nebo jako přílohy knih a časopisů?

Pouze jako přílohy knih a časopisů. Samostatné půjčování neumožňuje autorský zákon.

Je možné si ve vaší knihovně půjčit audioknihy na CD nosičích?

Ano. Tuto službu poskytuje Ústřední půjčovna pro dospělé a pobočka Křižák.

Co je připomínka?

Pokud čtenář projeví zájem a poskytne knihovně svou e-mailovou adresu, může mu knihovna zasílat tzv. předupomínku – tj. upozornění, že bude končit výpůjční lhůta. Tuto službu lze uskutečnit pouze prostřednictvím e-mailu.

Co se stane, když knihy vrátím pozdě?

Při pozdějším návratu, než je stanovená výpůjční lhůta, účtujeme poplatky z prodlení rozdílně pro dospělé a děti a vždy za 1 knihu nebo časopis (i CD) a 1 den (u čteček).

Můžete mi prostřednictvím e-mailu zastavit nabíhání poplatků z prodlení?

Ano. Je možné zastavit nabíhání poplatků z prodlení e-mailem nebo telefonicky. Dluh uhradíte při další osobní návštěvě knihovny. UPOZORNĚNÍ – musíte ale kontaktovat přímo oddělení (půjčovnu), kde máte knihy půjčené!!!

Je rezervování placená služba?

Ano, rezervování (stejně jako odložení) je služba, která je zpoplatněna pouze pro dospělé čtenáře (tzn. Od 15 let věku). Paušální poplatek za rezervování knihovní jednotky je 10 Kč.

Mohu dostávat oznámení o rezervaci e-mailem?

Ano a také poštou a zprávou SMS. Způsob oznámení si určuje čtenář.

Můžu někde zjistit, do kdy mám půjčené knihy vrátit?

U výdeje knih máme vždy aktuální datum, do kterého data se ten den knihy půjčují. Na vyžádání může čtenář dostat lísteček s aktuálním datem, kdy má knihy vrátit. Informaci zjistíte také on-line vstupem do svého čtenářského konta (v katalogu Tritius) na našem webu.

Mohu vracet do Biblioboxu všechny zapůjčené dokumenty?

Ne. Do Biblioboxu lze vracet pouze knihy. Časopisy, knihy půjčené prostřednictvím služby MVS, audioknihy či čtečky elektronických knih se musí vracet osobně na oddělení, kde výpůjčka proběhla.