Sto let zákona o knihovnách

book 3480216 1920Právě v těchto dnech si knihovny v celé České republice připomínají století od schválení přelomového dokumentu, zákona o knihovnách. Zákon o veřejných knihovnách obecních byl schválen Národním shromážděním 22. července 1919 s účinností od 30. 7. 1919. Jako přelomová se ukázala povinnost pro každou větší obec zřídit veřejnou knihovnu „na doplnění a prohloubení vzdělanosti všech vrstev obyvatelstva“. Díky tomu má dodnes Česko jednu z nejhustších sítí knihoven na světě a občané svoji knihovnu vždy na blízku.

 

 
Knihovní zákon dnes
Prvorepublikový zákon byl nahrazen v roce 1959 zákonem č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnickým zákonem), který knihovny propojil do organizované sítě. A opět změněné politické podmínky vedly s jistým zpožděním k přijetí dnes platného zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).
Důležitou součástí knihovního zákona je důraz na služby, a to nejen na ty spojené s půjčováním knih. Zákon vyjmenovává další služby, které knihovny mohou poskytovat. Je to například kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vydávání tematických publikací nebo poskytování informací z různých zdrojů. Významná je deklarace rovného přístupu ke službám knihoven pro všechny. Zákon také stanoví, že základní služby knihovny (typicky půjčování knih) jsou zdarma.
Současný knihovní zákon tak umožňuje reagovat knihovnám na měnící se očekávání uživatelů a jejich přerod z půjčoven knih k místům, která podporují rozvoj místních komunit, neformální vzdělávání, učení i kreativitu.
Příbramská knihovna, která od roku 1990 nese jméno po snad nejslavnějším příbramském spisovateli Janu Drdovi, slouží veřejnosti již od roku 1900. Patří mezi nejstarší obcí zřízené knihovny v nynějším okrese Příbram. Od 60. let minulého století je i metodickým centrem knihoven Příbramska. Dnes poskytuje pomoc 156 knihovnám v bližším i vzdálenějším okolí, zajišťuje odborné vzdělávání knihovníků, půjčuje malým knihovnám soubory nových knih a učí knihovníky knihovnické technice a administrativě a práci s moderní počítačovou technikou, tvoří celookresní databázi záznamů o knihách, v těchto knihovnách dostupných.
Výzvou pro další práci na poli knihovnické legislativy je v tuto chvíli vývoj v oblasti autorského práva, legální zpřístupnění digitalizovaných textů a právo elektronického povinného výtisku.  Zákonné ukotvení knihoven v legislativním rámci je pro činnost knihoven velmi důležité, a uplynulé století to jen potvrzuje.

KZ BARVA