KNIHOVNA JANA DRDY PŘÍBRAM

Knihovna je pověřena výkonem regionálních funkcí.

ON-LINE KATALOG PRODLOUŽENÍ VÝPŮJČKY PŘIPRAVUJEME FOTOGALERIE PRO KNIHOVNY

Organizační řád


I.
Základní ustanovení

V souladu se zřizovací listinou vydává ředitel KJD tento organizační řád. Poslání a základní úkoly knihovny jsou stanoveny ve "Zřizovací listině" schválené Zastupitelstvem města Příbram usnesením č. 638/2013 ze dne 16 9. 2013 a podle zákona č.257/2001 v platném znění.

Organizační řád Knihovny Jana Drdy (dále jen KJD) vymezuje:

- organizační strukturu tohoto zařízení,
- zásady řízení,
- vnitřní organizaci jednotlivých organizačních úseků, jejich působnost a vzájemné vztahy,

Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance KJD. Na všechny zaměstnance, kteří pracují pro organizaci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se organizační řád vztahuje jen, pokud je to výslovně stanoveno v uzavřené dohodě.

II.

Postavení a působnost

Dle rozhodnutí městského zastupitelstva města Příbram je Knihovna Jana Drdy příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou s názvem:

KNIHOVNA JANA DRDY
se sídlem NÁM. T. G. MASARYKA 156, PŘÍBRAM I

Knihovna Jana Drdy je samostatnou příspěvkovou organizací. Svými příjmy a výdaji je vázána na rozpočet města Příbram.
Zřizovatelem KJD je Město Příbram.

Hlavní účel zřízení, předmět činnosti a doplňková činnost KJD jsou vymezeny ve zřizovací listině organizace.

III.
Obecné zásady a organizace řízení

Organizační principy:

- V čele KJD je ředitel, který je statutárním orgánem zastupujícím organizaci navenek a jedná jejím jménem. Odpovídá po všech stránkách za chod organizace.
- Ředitel určuje svého statutárního zástupce, který je v době nepřítomnosti ředitele oprávněn činit jménem organizace právní úkony nutné ke splnění uložených pracovních úkolů v případech, kdy je to stanoveno vnitřním předpisem nebo je to potřebné k zajištění provozu zařízení.
- Vedoucí zaměstnanci KJD jsou:
- ředitel
- vedoucí ekonomického úseku, ekonom
- vedoucí knihovnického úseku
- vedoucí oddělení AZOF
- vedoucí oddělení regionálních služeb

IV.
Organizační struktura Knihovny Jana Drdy

Knihovna Jana Drdy se člení takto:
- ředitel
- knihovnický úsek
- Oddělení akvizice a zpracování fondu
- Oddělení regionálních služeb
- Ústřední půjčovna pro dospělé
- Ústřední půjčovna pro děti
- Studovna, PR
- Pobočka Březové Hory
- Pobočka Škola
- Pobočka Křižák
- ekonomický úsek
- Informační centrum

Organizační schéma KJD je nedílnou součástí tohoto organizačního řádu. Vyznačuje vnitřní organizační strukturu KJD, ze které vyplývají zásady řízení, vztahy nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých úseků KJD a jejich členění.

V.
Hlavní činnosti a zaměření jednotlivých pracovišť

1.1 Ředitel

V čele KJD je ředitel, který je statutárním orgánem, zastupuje organizaci navenek, jedná jejím jménem v rámci oprávnění daných zřizovací listinou, v souladu s obecně platnými předpisy a směrnicemi zřizovatele. Ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada města Příbram, řídí veškerou činnost knihovny a odpovídá za ni Městu Příbram. Podle platných předpisů zodpovídá za:

• odbornou úroveň,
• řádné hospodaření,
• správu majetku.

Ředitel jmenuje a odvolává vedoucí pracovníky.

Jeden z vedoucích pracovníků je pověřen zastupováním ředitele, což je upraveno v písemném jmenování pracovníka.

Ředitel v rámci platných předpisů zejména:
• přijímá pracovníky, jmenuje pracovníky do funkce, stanovuje jejich platy a další příplatky, rozvazuje pracovní poměr s pracovníky,
• vydává organizační řád knihovny, knihovní řád,
• schvaluje plán hlavních úkolů jednotlivých oddělení, rozhoduje o zařazení mimořádných úkolů do plánu knihovny, schvaluje rozpočet,
• kontroluje plnění úkolů v jednotlivých odděleních i knihovny jako celku,
• schvaluje všechna zásadní rozhodnutí, návrhy, změny, zprávy určené jiným organizacím (mimo knihovnu), v určitých konkrétních případech může přenést pravomoc na jiného pracovníka,
• zastupuje knihovnu ve vnějším styku, přijímá návštěvy organizací a institucí,
• odpovídá za řádné zajištění ochrany a bezpečnosti na úseku ochrany zdraví i požární ochrany,
• odpovídá za ostrahu majetku.

1. 2 Knihovnický úsek

Základní úkoly vedoucí knihovnického úseku:

• řídí a organizuje činnost knihovnického úseku,
• provádí statisticko-rozborovou a metodickou činnost v oboru knihovnictví,
• zpracovává projekty do grantových soutěží pro podporu knihovnické činnosti,
• na základě pověření ředitele zastupuje knihovnu ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků,
• navrhuje rozvojové a inovační plány v návaznosti na rozvoj informačních technologií v oboru,
• organizuje a zajišťuje odborné vzdělávání knihovníků,
• podílí se na propagaci knihovny.

Základní úkoly půjčoven a poboček:

• zabezpečují volný přístup ke všem dokumentům, které půjčují prezenčně všem návštěvníkům knihovny a absenčně na základě registrace podléhající registračnímu poplatku, všichni návštěvníci musí respektovat ustanovení knihovního řádu,
• shromažďují knihovní fond (knihy a časopisy a další informační materiály a zdroje) a pečují o něj,
• požadavky čtenářů zabezpečují poskytováním knihovnických, bibliografických a informačních služeb,
• navrhují a organizují přednášky, besedy a jiné, např. vzdělávací, kulturní a informační pořady,
• propagují regionální události a významné regionální osobnosti,
• s výjimkou ústřední půjčovny Příbram 1 umožňují přístup k internetu,
• poskytují elektronické informační služby ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb.,
• podílejí se na propagaci činnosti knihovny,
• zajišťují nákup a zpracování periodik (oddělení Studovna a pobočky Křižák).

Studovna:

Kromě výše uvedených úkolů dále zajišťuje:
• zpracovávání článků, pozvánek a informací do médií,
• vytváření propagačních a reklamních materiálů pro KJD a jejich distribuci,
• koordinaci propagace knihovny ve spolupráci s ostatními odděleními a úseky,
• aktualizaci webových stránek KJD ve spolupráci se správcem počítačové sítě a dalšími vedoucími pracovníky,
• archivuje dokumentaci o činnosti knihovny,
• koordinaci kulturních a vzdělávacích akcí v rámci celé knihovny.

Základní úkoly oddělení regionálních služeb:

• zajišťuje metodické služby pro knihovny Příbramska na základě pověření Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně v rozsahu stanoveném smlouvou.

Základní úkoly oddělení akvizice, zpracování a organizace fondu (AZOF):

• zabezpečuje akvizici knih a ostatních dokumentů (mimo periodik) pro oddělení služeb čtenářů a oddělení regionálních služeb,
• dokumenty eviduje a odborně zpracovává ve smyslu knihovnických normativů a automatizovaného knihovnického systému Clavius,
• dbá na celistvost katalogu
• zabezpečuje vyřazení dokumentů z evidence,
• navrhuje systémy třídění dokumentů,
• zajišťuje údržbu a servis automatizovaného knihovnického systému Clavius a průběžné proškolování ostatních knihovníků,
• podílí se na propagaci činnosti knihovny.

1.3 Ekonomický úsek

Základní úkoly ekonomického úseku:

• zabezpečuje ekonomickou, hospodářskou a správní agendu a úkoly personální práce,
• zpracovává, analyzuje a realizuje ekonomické plány a rozpočty knihovny, vede finanční agendu, statistiku a účetní evidenci, provádí ekonomické rozbory a zpracovává statistické výkazy,
• zabezpečuje roční inventarizaci majetku knihovny,
• podle obecně závazných předpisů provádí hospodářské kontroly a kontroly dodržování finanční kázně celé knihovny,
• odpovídá za dodržování mzdových i pracovně právních předpisů, zajišťuje výplaty mezd pracovníků v pracovním poměru i na dohody,
• zabezpečuje pokladní službu a vyúčtování nákladů na služební cesty,
• zpracovává a realizuje návrhy na financování organizace z mimorozpočtových a dalších veřejných zdrojů
• zabezpečuje BOZP a PO v organizaci
• zabezpečuje úkoly správy budov, správce sítě, úklidu a zajištění autodopravy.
• zabezpečuje vymáhání pohledávek za ztracené či poškozené knihy a další zapůjčené dokumenty,
• zajišťuje vytváření měsíčních přehledů kopií na IC na jednotlivých odděleních, odpovídá za roční hlášení počtu kopií a za platby autorských poplatků společnosti Dilia,
• zajišťuje provoz a propagaci vydavatelství KJD včetně skladu vydaných knih,
• zajišťuje provoz internetového obchodu vydaných knih, jeho propagaci a distribuci knih,
• spisovou a archivní službu organizace,
• zajišťování a koordinaci pronájmů sálu KJD.

Základní úkoly Informačního centra:

• shromažďuje, zpracovává a poskytuje informace o Příbrami a příbramském regionu,
• zajišťuje a prodává mapy, brožury, knihy, drobné kancelářské potřeby a další informační materiály,
• zajišťuje kopírovací služby,
• zajišťuje prodej a předprodej vstupenek na kulturní akce a pořady,
• podílí se na propagaci činnosti knihovny.

Základní úkoly správy budov:

• zabezpečuje topnou sezónu v budově na nám. T. G. Masaryka 156,
• drobné údržbářské práce a přenášení těžších břemen,
• zabezpečuje správu a ochranu majetku Knihovny Jana Drdy v Příbrami,
• podílí se na autodopravě organizace,
• sjednává opravy v budově a ostatních pobočkách knihovny.

Základní úkoly správy počítačové sítě:

• zajišťuje bezproblémový chod počítačové sítě celé organizace včetně internetu,
• ve spolupráci s vedením knihovny se podílí na její modernizaci,
• ve spolupráci PR tvoří a aktualizuje webové stránky KJD.

Základní úkoly úklidu:

• úklid prostorů knihovny,
• úklid chodníku a dvora (v zimním i letním období).

Základní úkoly autodopravy:

• zajistit rozvoz knih,
• zajistit v případě potřeby odvoz nákupů, pošty a pracovníků.

VI.
Výkon řízení

Ředitel KJD zřizuje tento poradní orgán:

Porada vedoucích pracovníků - svolává ředitel. Pokud se projednávaná problematika bude dotýkat záležitostí v kompetenci odborové organizace KJD, bude účastníkem porady i zástupce této odborové organizace. V případě řešení naléhavého úkolu se svolává mimořádná porada. Z porad je vytvořen zápis, který se do 3 dnů od data porady umístí na interní webové stránky organizace. Vedení předává informace o zásadních hospodářských a organizačních změnách, vedoucí pracovníci informují o provozu jednotlivých úseků.
Porady úseků - vedoucí svolávají porady oddělení podle potřeby.
Porady oddělení – vedoucí svolávají porady oddělení podle potřeby.

VII.
Závěrečná ustanovení

Změny a doplňky k organizačnímu řádu jsou vyhrazeny řediteli, který informuje o změnách zřizovatele.

Tento organizační řád nabývá účinnosti a platnosti dnem 1. 8. 2015 a nabytím své účinností ruší předešlý organizační řád ze dne 1. 8. 2012 a všechny jeho dodatky.
Přílohou je organizační schéma.

V Příbrami dne: 22. 5. 2015

Zdeňka Šmídová v.r.
pověřená řízením Knihovny Jana Drdy

 organizacni schema 2015

uknihozroutu3 informacni3 odkazy3 eknihy3 vydaneknihy3